En Th

ระดับชั้นประถมศึกษา

ทางโรงเรียนเชื่อว่ารากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงจะสร้างแรงผลักดันให้นักเรียนด้วยมุมมองหลักของโรงเรียน 4 ข้อ คือ การบูรณาการ ความรับผิดชอบ ความใฝ่รู้ และ ความขยันหมั่นเพียร

ทางโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมองข้ามความรู้สึกจากทั้งในและนอกห้องเรียนให้มากที่สุด สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร สอนให้รู้จักการเคารพต่อเพื่อนนักเรียนและครูอาจารย์ซึ่งกันและกัน แต่ยังรักในการแข่งขันด้านการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โลกกว้างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

มุมมองที่กล่าวมานี้จะช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในอนาคตของพวกเขา

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาแห่งโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทมุ่งเน้นการจัดการศึกษาภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและใส่ใจตามมาตรฐานที่โรงเรียนวางไว้ ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเองและสั่งสมประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ทางโรงเรียนมุ่งหวังว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จได้ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้

 • สามารถนำความรู้ที่เรียนจากทางโรงเรียนไปใช้ในอนาคต
 • สนุกกับการเรียนและซึมซับสิ่งที่สนใจจากหลักสูตรของโรงเรียน
 • กำหนดมาตรฐานที่สูงและรู้จักหน้าที่ของตนเองในสังคม
 • เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
 • เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนที่มากด้วยคุณภาพ
 • เรียนรู้ทักษะและเนื้อหาในสิ่งที่ตนเองสนใจ
 • มองตนเองเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
 • มีแรงบันดาลใจในอนาคต
 • รู้สึกใส่ใจและเข้าใจ
 • เห็นคุณค่าในตัวเอง
 • รู้สึกมั่นคงและปลอดภัย
 • เข้าเรียนสม่ำเสมอ

การศึกษานั้นมุ่งหวังให้นักเรียนเข้าใจโลกและค้นพบความถนัดที่จะเป็นแรงสำคัญให้ตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ดังเช่นปรัชญาของโรงเรียน “สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้”

แนวคิด 3 ประการของทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้พยายามสอดแทรกแนวความคิดนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในชั้นเรียน การเล่นที่สนามเด็กเล่นช่วงพักกลางวัน พักระหว่างวัน ก่อนเข้าและหลังเลิกเรียน หรือเมื่ออยู่กับคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง แนวความคิด ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นหัวข้อที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำและถูกสอดแทรกในหลักสูตรแบบองค์รวมของทางโรงเรียน

 • การพึ่งพาตนเอง
 • การมองโลกในแง่บวก
 • การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6e