En Th

ระดับชั้นอนุบาล

ในช่วงก้าวแรกของชีวิต เด็กทุกคนควรได้รับประสบการณ์ที่ดีและการสนับสนุนที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพ สำหรับโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทนั้น เรามีหลักสูตรที่ส่งเสริมการศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและใส่ใจสำหรับนักเรียนอายุ 2 ถึง 5 ปี จุดประสงค์ของทางโรงเรียนคือการมอบจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ มอบพื้นฐานทางการศึกษาที่มั่นคงเพื่อสร้างอนาคตและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

การเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้นและเชิญชวนให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน ซึ่งในระดับชั้นอนุบาลมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กเล็ก เต็มไปด้วยการดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนพร้อมเรียนรู้ เล่น สำรวจ จินตนาการ และกล้าท้าทาย

ทางโรงเรียนเห็นว่าการเรียนรู้จากการเล่นนั้นเป็นวิธีการสอนและสื่อประกอบการสอนที่สำคัญในการศึกษาระดับช่วงชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาตอนต้น ทางโรงเรียนเชื่อว่าการเล่นนั้นจะกระตุ้นให้เด็กเสริมสร้างพัฒนาการความฉลาดเฉลียว ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ร่างกาย การเข้าสังคม และอารมณ์ ดังนั้นการเล่นทั้งภายในและภายนอกอาคารจึงเป็นจุดประสงค์หลักของการเรียนรู้ในช่วงชั้นนี้

หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทจัดการเรียนการสอนโดยผ่านหัวข้อต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อประสบการณ์ที่หลากหลายและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในระดับชั้นต่อไปได้ วิชาภาษา ดนตรี และพลศึกษาคือหัวใจหลักของหลักสูตรในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท และวิชาเหล่านี้จะสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักพึ่งตนเอง มีจิตใจที่ดี มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออก ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลและเชื่อมั่นว่าเด็กที่มีความสุขนั้นคือเด็กที่กำลังเรียนรู้

ทางโรงเรียนใช้หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลที่อ้างอิงจากหลักสูตรของประเทศอังกฤษ และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรของทางโรงเรียนเองเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรียนจากนานาชาติ


หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลมีแนวคิดในการสอน 4 ข้อ ดังนี้

 • เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก
 • เน้นให้เด็กมีความสัมพันธ์เชิงบวก
 • เน้นให้เด็กปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
 • เน้นให้เด็กเรียนรู้และสร้างพัฒนาการ

จากหลักการดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ทำให้หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลมีจุดเด่นที่สามารถจำแนกการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กได้ถึง 7 ส่วน ดังนี้

3 ส่วนหลักได้แก่

 • พัฒนาการส่วนบุคคล สังคมและอารมณ์
 • การสื่อสารและภาษา
 • พัฒนาการทางร่างกาย

ทั้ง 3 ส่วนหลักนี้จะดูควบคู่กับการเรียนรู้ 4 ด้าน ดังนี้

 • การอ่านออกเขียนได้
 • คณิตศาสตร์
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • การเข้าใจโลก

“เป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก มีครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก คอยสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลได้รับรู้ถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ดังนั้นเด็กจึงมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในด้านการเข้าสังคม อารมณ์และการพัฒนาตนเอง ทั้งยังมีความก้าวหน้าในเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายซึ่งสามารถเห็นได้จากการเล่นและในชั้นเรียนวิชาพลศึกษาที่สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนแสดงออกด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย ในการควบคุมตนเองและคอยให้ความร่วมมือที่ดี” ซึ่งเป็นผลรายงานจากการประเมินจากองค์กร Education Development Trust หรือ (EDT) ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2560

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6e