สมัครเรียน

ระเบียบการสมัครเรียนและการลงทะเบียน

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทสามารถรองรับจำนวนนักเรียนได้สูงสุด 740 คน ได้แก่ ห้องเรียนชั้นระดับชั้น Foundation รับนักเรียนได้ห้องละ 20 คน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รองรับนักเรียนได้ห้องละ 24 คน ซึ่งรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป โดยยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน ทั้งนี้โควต้าการรับนักเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจากครูใหญ่ในแต่ละระดับชั้นนั้นๆ

นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องลงชื่อยินยอมในข้อตกลงระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อแสดงความจำนงและเข้าใจพันธกิจของโรงเรียน กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียน ท่านสามารถติดต่อสอบถามเรื่องการสมัครเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน โดยติดต่อที่อีเมล [email protected] กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือผู้ปกครองและกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน รวมถึงพันธกิจของโรงเรียนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนจะสามารถเข้าใจพันธกิจหลักของโรงเรียนเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเฮดสตาร์ท หลักเกณฑ์การรับนักเรียนจะได้รับการพิจารณาตามอายุ ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ซึ่งจะแบ่งนักเรียนเป็นรายกลุ่ม หรือห้องเรียน และเป็นการพิจารณาจากหัวหน้าระดับสายชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ HeadStart - Chaofah City Campus

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ HeadStart - Cherngtalay Campus

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 1. ผู้ปกครองสามารถรับใบสมัครที่โรงเรียน หรือดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารด้านล่าง และกรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้เรียบร้อยสมบูรณ์

 2. นักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้น Year 3 – 13 จำเป็นต้องสอบเข้าเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีการสอบเข้าทุกๆ สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และค่าธรรมเนียมในการสอบเข้า 3,000 บาท ต่อครั้ง

 3. นัดหมายสอบสัมภาษณ์กับครูใหญ่ระดับสายชั้น ซึ่งนายทะเบียนจะประสานงานนัดหมายผู้สมัครและผู้ปกครองเพื่อมาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่เหมาะสม

 4. กระบวนการการตอบรับเข้าเรียนเสร็จสิ้นเมื่อผู้ปกครองยินยอมทำสัญญาข้อตกลงระหว่างบ้านและโรงเรียน

 5. เตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างให้ครบสมบูรณ์ หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารสัญญาระหว่างบ้านละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

 6. ทางฝ่ายบัญชีจะเตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายให้ทางอีเมล

 7. สามารถซื้อชุดนักเรียนได้ที่ห้องจำหน่ายชุดนักเรียนของโรงเรียน

 8. วันจันทร์จะเป็นวันแรกในการเริ่มเข้าเรียนของนักเรียนใหม่

หลักเกณฑ์การสอบเข้า

สำหรับนักเรียนในระดับชั้น Year 3 ถึง Year 13 จำเป็นต้องสอบเข้าเรียนโดยใช้ข้อสอบออนไลน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CAT4 (Cognitive Ability Test) คือการสอบวัดระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อวัดระดับและประเมินผล ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแต่ละบุคคล ข้อสอบดังกล่าวเป็นข้อสอบที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวทบทวนเนื้อหาล่วงหน้าก่อนทำการสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ใช้เพื่อวัดความสามารถการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ซึ่งจะทำการวัดระดับ 4 ด้านด้วยกัน คือ ความสามารถในการรับรู้ ด้านภาษา (Verbal) ปริมาณตัวเลข (Quantitative) สัญลักษณ์ (Non-Verbal) และมิติสัมพันธ์ (Spatial) นักเรียนจะได้รับผลคะแนนสอบแยกตามทักษะด้านต่างๆ ซึ่งคะแนนสอบนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนและทางโรงเรียนด้วย ทั้งนี้การสอบวัดผลดังกล่าวจะช่วยให้ทางโรงเรียนทราบรายละเอียดมากขึ้นว่านักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร ผลสอบจะระบุจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของนักเรียน อันจะช่วยให้โรงเรียนสามารถระบุได้ว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านใด รวมทั้งอาจจะสามารถบ่งชี้ได้ว่า นักเรียนมีความสามารถพิเศษในด้านใด ซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม

ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอบเข้าทุกๆ 2 สัปดาห์ เฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.30 น. และจะส่งผลการสอบให้ผู้ปกครองรับทราบทางอีเมลภายใน 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ 3,000 บาท ต่อครั้ง

เอกสารสำหรับการใช้ลงทะเบียน

สำหรับนักเรียน

 • รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ (ขนาด 2 x 3 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
 • ผลการเรียนจากโรงเรียนปัจจุบัน
 • สูติบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

สำหรับบิดา

 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ (ขนาด 2 x 3 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

สำหรับมารดา

 • รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ (ขนาด 2 x 3 นิ้ว)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ค่าประกันความเสียหาย

ในกรณีที่นักเรียนลาออก ผู้ปกครองจะต้องกรอกใบลาออก (Registration Form) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะคืนเงินประกันส่วนนี้ให้แก่ผู้ปกครองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากวันสุดท้ายของปีการศึกษา และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหายให้แก่ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนลาออกโดยไม่ได้เรียนจนสิ้นปีการศึกษาและผู้ปกครองไม่ได้ส่งใบลาออกล่วงหน้าให้ทางนายทะเบียนรับทราบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนสิ้นปีการศึกษา

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9