En Th
En Th

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2554

เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรเคมบริดจ์จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต การวัดผลสอบนานาชาติเคมบริดจ์(CIE) เป็นส่วนหนึ่งของการสอบวัดผลระบบเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำทั่วโลก คุณวุฒิทางการศึกษาของเคมบริดจ์ เป็นคุณวุฒิที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกที่หลากหลายในทั้งด้านการศึกษาต่อและโลกของการทำงานในอนาคต

การรับรองคุณภาพโรงเรียนนานาชาติ (ISQM)

ISQM หรือ International School Quality Mark เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ การรับรองคุณภาพ ISQM นั้นเป็นการรับประกันคุณภาพให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง พนักงานและผู้ก่อตั้ง มั่นใจว่าโรงเรียนแห่งนั้นได้รับการประเมินผ่านหน่วยงานเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล การรับรอง ISQM โดยประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกนั้นจำเป็นสำหรับการเป็นโรงเรียนที่ดี เนื่องจากการประเมินดังกล่าวมีหัวข้อสำหรับการพัฒนาที่ระบุไว้ชัดเจน เพื่อให้การปรับปรุงคุณภาพบรรลุเป้าหมายของเกณฑ์ที่หน่วยงานวางไว้ และโรงเรียนชั้นนำส่วนใหญ่มักเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ของ ISQM

EDT ISQM คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่มีความเด่นชัดทั้งในวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งที่โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจำเป็นต้องรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพในระดับเกณฑ์มาตรฐานสากล ในด้านโครงสร้างหลักสูตรที่เข้มข้นและสิ่งอำนวยความสะดวก การรับรอง ISQM จะมอบให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในทุก 3 ปี ดังนั้นรอบการประเมินทุก 3 ปี จะเป็นการประกันมาตรฐานของโรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และทางโรงเรียนยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพการศึกษาไว้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

Education Development Trust

ในปี พ.ศ.2557 ทางโรงเรียนได้ผ่านประกันคุณภาพภายนอกจากองค์กรต่างประเทศที่มีชื่อว่า EDT (Education Development Trust) และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISQM ซึ่งหน่วยงาน EDT เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพระดับสากลจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยมีพันธกิจและเป้าหมายในด้านความเป็นเลิศด้านต่างๆเช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการและจุดมุ่งหมายทางการศึกษา และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เด่นชัด ทางโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานหน่วยงาน EDT และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Education Development Trust เป็นหน่วยงานสากลที่ไม่แสวงผลกำไรจากประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511ในฐานะศูนย์ครูอาจารย์แห่งเครือสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 หน่วยงาน EDT มีบทบาทในด้านการศึกษา การสอบวัดผลและการพัฒนาโรงเรียน จากผลการทำงาน ทำให้หน่วยงาน EDT ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระบบนานาชาติจากทั้งโรงเรียนที่อยู่ในเครือสหราชอาณาจักรและทั่วโลก หน่วยงาน EDTตั้งขึ้นเพื่อให้ชุมชนและสาธารณชนได้รับผลประโยชน์จากการศึกษาขั้นสูงสุด เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่โดดเด่นและยั่งยืนแก่ โรงเรียนและเยาวชนทั่วทุกมุมโลก

หน่วยงาน EDT เชื่อในพลังของการศึกษาที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพตนเองและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ดีเลิศ เกิดการบูรณาการและบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานได้หวังไว้ในฐานะหน่วยงานการกุศลทางการศึกษาที่ตรวจสอบระบบและทำงานอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา

การรับรองคุณภาพระดับเหรียญทองแดงในปี พ.ศ. 2557

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทภูเก็ตได้ผ่านการประเมินในปีล่าสุดและได้รับรางวัล CfBT ISQM ในปี พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนได้ผ่านการรับรองโดยสมบูรณ์จากหน่วยงาน CfBT และจะมุ่งมั่นทำงานเพื่อรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกภาคเรียนและทุกปี

การรับรองคุณภาพระดับเหรียญเงินในปี พ.ศ. 2560

ทางคณะกรรมการได้ประเมินโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทอีกครั้งในเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ผลจากการเข้าสังเกตการเรียนการสอนจำนวน 44 วิชา จัดประชุม 19 ครั้ง พูดคุยกับนักเรียนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน ทั้งยังได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนผู้ปกครอง ฝ่ายผู้ถือหุ้น และฝ่ายบริหารของโรงเรียน

จากมาตรฐานเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 ข้อนี้ ทางโรงเรียนอยู่ในระดับดีและมีจุดเด่นในการบริหารการจัดการในหลายมาตรฐานตามปรากฎข้างล่างนี้

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6e