คณะกรรมการผู้ปกครอง

การมีส่วนร่วมในโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท โรงเรียนจึงได้กำหนดให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและค่านิยมอันดีของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้ประจักษ์ถึงความสำคัญของการศึกษา การช่วยกันสนับสนุนและเสริมสร้างคุณค่าของโรงเรียน อีกทั้งการมีคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนนั้นยังส่งผลดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองของโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในแต่ละด้านของงานบริหารโรงเรียน อีกทั้งคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนยังมีบทบาทด้านการเป็นตัวแทนด้านภาษาและสัญชาติในชุมชนโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทที่มีผู้ปกครองและนักเรียนจากหลากหลายประเทศที่มาอยู่ร่วมกัน สิ่งสำคัญในการเป็นคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนคือ ความรู้สึกรักและผูกพันกับโรงเรียน และสามารถส่งมอบความช่วยเหลือ สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมของโรงเรียน

มีผลวิจัยทางด้านการศึกษาปรากฎให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนว่ามีผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเมื่อผู้ปกครองและคุณครูทำงานร่วมกัน

ภารกิจของคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนคือรูปแบบของการทำงานร่วมกันของผู้ปกครองในโรงเรียนเพื่อมุ่งหมายที่จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรหลาน

บทบาทของคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน

 • ทำงานร่วมกับทีมบริหารของโรงเรียนเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมุมมองของผู้ปกครองในด้านนโยบายของโรงเรียน ประเด็น และเหตุการณ์ที่อาจต้องทบทวนถึงความเหมาะสมในด้านนโยบายของโรงเรียนแก่ทีมผู้บริหารของโรงเรียน อาทิเช่น นโยบายด้านการกลั่นแกล้ง, ความปลอดภัย, การบ้าน, การเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำและ หรือให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบริหารโรงเรียน
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองท่านอื่นๆในโรงเรียน
 • หาโอกาสในการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่ประสบปัญหาด้านการมีส่วนร่วม, หรือผู้ที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม หรือแม้กระทั่งด้านการคุกคาม อาทิเช่น เหตุจากด้านการศึกษา, สังคม, ภาษา, การย้ายถิ่นฐาน, ความเป็นผู้ที่ยังใหม่ต่อระบบ ระเบียบ เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำ เสนอแนะประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่วิทยากรและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการประชุมกับผู้ปกครอง รวมถึงสนับสนุนความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับการศึกษาของบุตรหลาน

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการร้องเรียนต่อต้านครูหรือผู้ปกครอง แต่หากมีความจำเป็นเกี่ยวกับการร้องเรียนขอให้ปฎิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการร้องเรียนที่กำหนดไว้

องค์ประกอบของคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน

คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนประกอบไปด้วยผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา และในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนที่มาจากหลากหลายสัญชาติเพื่อความสมดุลในด้านเชื้อชาติและภาษาภายในชุมชนเฮดสตาร์ท

กิจกรรมที่คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม

 • จัดหาข้อมูล / กิจกรรมด้านสังคมแก่ผู้ปกครองใหม่ของโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ของโรงเรียน
 • จัดให้มีการพูดคุยในหัวข้อที่มีความน่าสนใจแก่ผู้ปกครอง เช่น การเป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการอบเลี้ยงดูลูก / เรื่อง ระเบียบวินัย เป็นต้น
 • สนับสนุน ร่วมมือ ร่วมจัดกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียน
 • เป็นช่องทางสื่อสารกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ปกครองคนอื่นๆ
 • ช่วยเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในจดหมายข่าวของโรงเรียน
 • ช่วยเหลือในการจัดและดูแลกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมเพื่อการระดมทุนในด้านต่างๆให้แก่โรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการผู้ปกครอง

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย 3 ครั้งในปีการศึกษาหนึ่งๆ การประชุมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีแรกหลังจากปิดกลางภาคของแต่ละเทอม การแจ้งเตือนการประชุมและวาระการประชุมจะถูกส่งต่อให้กับทีมผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อย 5 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม กรรมการผู้ปกครองนักเรียนจะเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หากติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งทีมบริหารโรงเรียนทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

การติดต่อสื่อสาร

การสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) คือรูปแบบการติดต่อสื่อสารหลักระหว่างโรงเรียนกับสมาชิกในคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในชุมชนโรงเรียนโดยวิธีการที่เขาเห็นว่าเหมาะสมที่สุด

เมื่อผู้ปกครองนักเรียนส่งอีเมลเพื่อขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือจากสมาชิกในคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน กรรมการผู้ปกครองนักเรียนสามารถส่งต่อเรื่องนั้นๆที่มีผู้ปกครองติดต่อเข้ามาไปยังสมาชิกในทีมบริหารของโรงเรียนโดยตรง หรือ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพูดคุยปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของเรื่องนั้นๆ หากกรรมการผู้ปกครองนักเรียนได้รับอีเมลหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเรื่องในลักษณะอ่อนไหว ควรรีบส่งอีเมลหรือติดต่อสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริหารโรงเรียนและไม่สื่อสารหรือดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน

การรายงานการประชุม

โรงเรียนจะเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน และเป็นผู้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนผ่านทางช่องทางจดหมายข่าวประจำสัปดาห์ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในหน้าคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน และติดประกาศบนบอร์ดแจ้งข่าวสารของโรงเรียน

Square 535a3228 adfa 4fe9 b89e b779d8e69193

Rory Byrne

Year 7 Representative. Languages Spoken: English, Afrikaans
[email protected]

Square a66246ba 2f67 4b6a 90c8 06bef625878c

Anna Solnyshko

Year 4 Representative. Languages spoken : English, Russian
[email protected]

Square 691bfd97 86c5 4386 82a6 9c0a19c3935a

John Chadwick

Reception & Year 4 Representative. Languages spoken: English
[email protected]

Square f7b36692 f40d 4a43 b82a ed0278fdd55e

Pawin Suthapong

Early Years Representative. Languages spoken: English, Thai
[email protected]

Square e2f3e8d9 bcf3 467d bcee 0ed730f6179d

Dr. Siripattra Kusuwan Na Ranong

Early Years Representative. Languages spoken: English, Thai
[email protected]

Square 4ef293cc 2b45 41fc 8035 37869e986eb1

Martin Holmes

Reception, Year 5 Representative. Language spoken: English
[email protected]

Square b55ebf56 83f9 4fe1 8ddf ad8d61124e0b

Oraphan Holmes

Reception, Year 5 Representative. Languages spoken: English, Thai
[email protected]

Square b0d8cd73 c4d8 4617 af6a ead6ba582f29

Jing Zhao

Year 4, 6 Representative. Languages spoken: English, Mandarin
[email protected]

Square 04610be0 69a7 406b b7c0 cd9a5ca28d0e

Tao He

Year 4, 6 Representative. Languages spoken: English, Mandarin
[email protected]

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 41ab60f4 e984 4545 901a 84bb959c87a6Default e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 7e78c1fb 20cf 48b6 972e cdfa61abe4faDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9