ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทางโรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียน รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 2 เวลา หนังสือเรียน เครื่องเขียน สมุด การเรียนพิเศษเสริมหลังเลิกเรียนตามที่คุณครูระบุ การสอบวัดผล Check Point ของ Year 6 และ Year 9 ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา ของโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม the Duke of Edinburgh International Award และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา คือ ชุดนักเรียน การสอบ IGCSE, AS Level, A Level ตามรายวิชาของแต่ละบุคคล และค่าธรรมเนียมในการมารับนักเรียนเกินเวลาที่กำหนด ได้ระบุไว้ในข้อมูลตารางด้านล่าง

ทางโรงเรียนพิจารณาการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วย ทั้งนี้ผู้ปกครองจะได้รับแจ้งก่อนล่วงหน้าในช่วงจบภาคเรียนที่ 2 หากมีประกาศขึ้นค่าเล่าเรียน 5% ต่อปี และถ้ามีการประกาศขึ้นค่าเล่าเรียนมากกว่า 5% ผู้ปกครองจะได้รับประกาศล่วงหน้าก่อน 1 ปีการศึกษา

ใบแจ้งหนี้

โรงเรียนจะส่งอีเมลแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละ 3 ครั้ง เป็นรายภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องชำระเมื่อสมัครเข้าเรียน

ค่าประกันความเสียหาย

ค่าประกันความเสียหาย ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนวันที่สมัครเข้าเรียน ผู้ปกครองจะได้รับคืนเมื่อแจ้งลาออกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและภายหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองค้างชำระแล้ว และได้แจ้งลาออกเมื่อนักเรียนเรียนจนจบปีการศึกษานั้นๆ

นักเรียนที่เข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในระหว่างปีการศึกษา ทางโรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนสัดส่วนวันที่เรียนจริงเป็นรายสัปดาห์ จนกระทั่งสิ้นสุดปีการศึกษา (นับรวมสัปดาห์แรกที่เข้าด้วย)

ส่วนลด

  • ครอบครัวที่มีบุตรมากกว่า 2 คนและมาสมัครเข้าเรียนพร้อมกันจะได้สิทธิ์ยกเว้นค่าประกันความเสียหายสำหรับบุตรคนที่ 3

  • ทางโรงเรียนจะให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 5% สำหรับนักเรียนคนที่สองที่มาจากครอบครัวเดียวกัน

การลาออก

ในกรณีที่นักเรียนลาออก ผู้ปกครองจะต้องกรอกใบลาออก (Resignation Form) และส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นปีการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 เท่านั้น ทางโรงเรียนจะคืนเงินประกันส่วนนี้ให้แก่ผู้ปกครองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากวันสุดท้ายของปีการศึกษา

การคืนเงิน

กรณีที่นักเรียนจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าประกันความเสียหาย ภายหลังจากพิจารณาหักค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียน

ในกรณีที่นักเรียนลาออก ผู้ปกครองจะต้องกรอกใบลาออก (Resignation Form) และส่งให้นายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นปีการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 เท่านั้น

ทางโรงเรียนจะคืนเงินประกันส่วนนี้ให้แก่ผู้ปกครองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากวันสุดท้ายของปีการศึกษา และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าประกันความเสียหายให้แก่ผู้ปกครอง ในกรณี ดังต่อไปนี้

นักเรียนลาออกโดยไม่ได้เรียนจนสิ้นปีการศึกษา ผู้ปกครองไม่ได้ส่งใบลาออกล่วงหน้าให้ทางนายทะเบียนรับทราบเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันสิ้นปีการศึกษา

  • การคืนเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่แจ้งลาออกในภาคเรียนที่ 1: จะต้องยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการต่อนายทะเบียน เป็นเวลา 90 วันล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 1

  • การคืนเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่แจ้งลาออกในภาคเรียนที่ 2: จะต้องยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการต่อนายทะเบียน เป็นเวลา 45 วันล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2

  • การคืนเงินค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่แจ้งลาออกในภาคเรียนที่ 3: จะต้องยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการต่อนายทะเบียน เป็นเวลา 45 วันล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 3

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (After School Programmes)

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเปิดโปรแกรมสอนพิเศษหลังเลิกเรียนโดยมีวิชาเรียนต่างๆ มากกว่า 90 วิชา ให้เลือกเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรแกรมด้านกีฬาที่เปิดสอน ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ แบดมินตัน และยิมนาสติก เป็นต้น โปรแกรมด้านวิชาการที่เปิดสอน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเสริม (EAL) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเปิดสอนด้านดนตรีและศิลปะด้วย ได้แก่ การขับร้องประสานเสียง การแสดง ศิลปะ และอื่นๆ อีกมากมาย บางวิชาที่เปิดสอนเปิดรับจำนวนจำกัด แต่จะมีบางโปรแกรมที่ผู้ปกครองต้องชำระค่าเรียน ได้แก่ วิชาเต้นรำและศิลปะการป้องกันตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเช่นกัน

การสอบ Checkpoint

นักเรียน Year 6 และ Year 9 จะต้องสอบ Checkpoint ของหลักสูตรเคมบริดจ์ในเดือนเมษายนซึ่งไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจข้อสอบเอง

โภชนาการและเมนูอาหาร

ทางโรงเรียนเชื่อว่าการได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนจะมีผลที่ดีต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมอาหารที่สดใหม่ มีน้ำตาลและเกลือน้อย นักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีให้เลือกทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และอาหารมังสวิรัติ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจะมีอาหารว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โปรดดูรายการอาหารได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน

ประกันอุบัติเหตุนักเรียน

ทางโรงเรียนจัดทำประกันกลุ่มสำหรับนักเรียนทุกคน คุ้มครองนักเรียนทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาเรียน เนื่องจากการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนั้นมีวงเงินที่จำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องมีประกันเพิ่มเติมให้แก่บุตรหลานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพไว้สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนักเรียนสามารถรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ เจ้าหน้าธุกรการสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันเพิ่มเติมจากบริษัทต่างๆได้

การเข้าค่าย

สำหรับนักเรียน Year 7 – 9 จะมีการทัศนศึกษาและเข้าค่ายนอกโรงเรียนซึ่งจะจัดในช่วงวันเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแล้ว

รางวัล Duke of Edinburgh International Award

สำหรับนักเรียน Year 9 – 13 ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Duke of Edinburgh International Award ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้รวมอยู่ในการใช้จ่ายแล้ว

การแสดงและชุดแต่งกาย

ทางโรงเรียนจัดให้มีการแสดงใหญ่ 3 ครั้งต่อปี โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดงาน ค่าแรงครูและพนักงานค่าอุปกรณ์ ค่าชุดการแสดงต่างๆ ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าการแสดงในกรณีที่มีองค์กรภายนอกเป็นผู้จัดงานเท่านั้น


ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ชุดนักเรียน

นักเรียนทุกคนต้องสวมใส่ชุดนักเรียน สามารถซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายชุดนักเรียนของโรงเรียน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุกนักเรียนสามารถศึกษาได้ที่ลิงก์ ชุดนักเรียน

รถโรงเรียน

รถโรงเรียนมีบริการรับ-ส่งนักเรียน ในพื้นที่ต่างๆ รอบจังหวัดภูเก็ตดังที่ระบุไว้ในตาราง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ รถโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ทางโรงเรียนจะเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ IGCSE การสอบ AS Levels และการสอบ A Levels ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครสอบเฉพาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นดังกล่าว สำหรับนักเรียนที่ต้องสอบซ่อมเพื่อปรับผลการสอบให้สูงขึ้น นักเรียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการประสานงานการสอบด้วยเป็นรายกรณีไป สามารถศึกษาข้อมูลค่าธรรมเนียมในการสอบได้ที่ลิงก์ CIE


การชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยบัตรเครดิต ทางโรงเรียนสามารถรับชำระด้วยบัตรเดบิทและบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์และเจซีบี) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิทหรือเครดิตที่ออกในเมืองไทย หากชำระด้วยบัตรอต่างประเทศจะไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีที่ชำระด้วยเงินสกุลของประเทศที่ออกบัตร แต่หากบัตรต่างประเทศชำระเป็นเงินบาทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3.2%

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า

ทางพนักงานบัญชีจะเป็นผู้แจ้งหรือทวงถามการชำระธรรมเนียมการศึกษาที่เกินกำหนด โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ 1,000 บาทต่อสัปดาห์

เลขที่บัญชี: 442–0–82754–7

ชื่อบัญชี: HeadStartEducationCenterCo.,Ltd.

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ

รหัสธนาคาร: BKKBTHK


เลขที่บัญชี: 377-0-24788-4

ชื่อบัญชี: HeadStartEducationCenterCo.,Ltd.

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย

รหัสธนาคาร: KRTHTHBK

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 41ab60f4 e984 4545 901a 84bb959c87a6Default e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 7e78c1fb 20cf 48b6 972e cdfa61abe4faDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9