หลักสูตรสำหรับมัธยมศึกษา

หลักสูตรนี้มีคุณภาพ ความหลากหลายและมาตรฐานสูงมีชื่อเสียงในเรื่องของความสำเร็จระดับสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพื้นฐานทางวิชาการที่ดีต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา ต่อยอดมาจนถึงในระดับมัธยมศึกษา คือ ตั้งแต่ Key Stage 3 (Years 7-9) Key Stage 4 (Years 10-11) และ IGCSE แต่ละวิชาได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ตนถนัดเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มี่ที่มีความรู้และสามารถในการสะท้อนและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลที่กำลังพัฒนาภายใต้การดูแลของเราอีกด้วย

ตำราเรียน

หากผู้ปกครองต้องการทราบว่าหนังสือเรียนใดที่บุตรหลานของท่านจะต้องใช้ตลอดทั้งปีการศึกษา สามารถเช็คเพื่อดูรายการหนังสือสำหรับแต่ละระดับชั้นได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง หากผู้ปกครองต้องการซื้อตำราใด ๆ เหล่านี้จากร้านหนังสือทั่วไป โปรดใช้ชื่อและรหัส ISBN แจ้งในการสั่งซื้อ

สื่อ GCE-Ultimate สำหรับการสอบระหว่างประเทศของเคมบริดจ์

Key Stages

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้แบ่งออกเป็น “Key stages” (KS) ดังนี้

Key Stage Classes Typical Ages
Foundation Stage Comprises of Preschool, Early Years and Reception Between the age of 2-5 years old
Key Stage 1 Comprises of Year 1 and 2 Between the age of 5-7 years old
Key Stage 2 Comprises of Years 3, 4, 5 and 6 Between the age of 7 to 11 years old
Key Stage 3 Comprises of Years 7, 8 and 9 Between the age of 11 and 14 years old
Key Stage 4 Comprises of Years 10 and 11 Between the age of 14 and 16 years old
Sixth Form Comprises of Years 12 and 13 Between the age of 17 and 18 years old

The Cambridge Lower Secondary Programme

เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 7ถึง 9 ปี(Key Stage 3) ทำให้โรงเรียนมีกรอบที่ยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจ โดยเฮดสตาร์ทได้นำโปรแกรมนี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนตั้ง พ.ศ.2553 โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อ the primary key stages มีกรอบหลักสูตรสำหรับแต่ละวิชาที่ชัดเจน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีโครงสร้างการสอนที่ชัดเจน สามารถใช้การประเมินผลเชิงบูรณาการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

เมื่อเรียนจบชั้น Year 7 และ 8 นักเรียนจะได้รับการทดสอบความก้าวหน้าในวิชาคณิตศาสตร์อังกฤษและวิทยาศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูและผู้ปกครองสามารถติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้ตลอดเวลาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพภายในชั้นเรียนและเปรียบเทียบกับมาตรฐานภายนอก การทดสอบความก้าวหน้าเหล่านี้นำข้อสอบมาจากการทดสอบ CIPP จากชั้น Year 3, 4, 5 และ 6

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year 9) นักเรียนจะต้องลงทะเบียนสอบ Cambridge Checkpoint ซึ่งจะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดด้อยของนักเรียนในหัวข้อหลักของวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่ Key Stage 4 และเริ่มใช้หลักสูตร IGCSE นอกจากนี้การสอบ Checkpoint ยังให้การประเมินผลที่ยุติธรรม ค่อนข้างชัดเจน เพื่อแนะแนวว่านักเรียนแต่ละคนควรจะเลือกวิชาอะไรในการสอบ IGCSE

วิชาสำหรับนักเรียน Key Stage 3:

 • English ภาษาอังกฤษ
 • Maths คณิตศาสตร์
 • Biology ชีววิทยา
 • Chemistry เคมี
 • Physics ฟิสิกส์
 • History ประวัติศาสตร์
 • Geography ภูมิศาสตร์
 • ICT (Information and Communication Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • Design Technology เทคโนโลยีการออกแบบ
 • PE (Physical Education) พละศึกษา
 • RE (Religious Education) ศาสนา
 • Art ศิลปะ
 • Music ดนตรี
 • Thai ภาษาไทย
 • Mandarin ภาษาจีน
 • French ภาษาฝรั่งเศส
 • PSHE (Personal, Social, Health Education) วิชาสุขศึกษา

หลักสูตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทใช้หลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่จัดสอบและออกข้อสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ การสอบวัดผล IGCSEซึ่งเป็นหลักสูตรการสอบภายนอกที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 14 ถึง 16 ปี (Year 10 และ 11) และจะสอบเมื่อจบชั้นYear 11 (Key Stage 4) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรการศึกษาหลักของประเทศอังกฤษ

หลักสูตร IGCSE ที่โรงเรียนเฮดสตาร์ทมีการ ส่งเสริมและเสนอวิธีต่างๆ มากมายให้นักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลาย รวมถึงนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก โดยมีรายวิชาให้เลือกจาก 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มทักษะวิชาชีพ ในแต่ละวิชานั้นเป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่างความรู้ในแต่ละรายวิชาไปพร้อมกับการฝึกปฎิบัติจากประสบการณ์จริง โดยสิ่งสำคัญคือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในวิชาที่หลากหลายและการนำวิชาเหล่านั้นมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะเนื้อหาวิชาการ ประยุกต์ความรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์ใหม่ๆ และบรูณาการเข้ากับสิ่งที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งแม้จะเป็นหลักสูตรนานาชาติแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับนักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะและหลีกเลี่ยงอคติทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

การสอบจะมีขึ้นเมื่อจบหลักสูตร IGCSE หรือจบชั้น Year 11 นั่นเอง ข้อสอบหล่าวนี้จะถูกตรวจโดยผู้ตรวจข้อสอบผู้ทรงคุณวุติจาก CIE (Cambridge International Examinations)

IGCSE เป็นคุณวุฒิระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและผู้จ้างงานชั้นนำทั่วโลก และเป็นใบเบิกทางสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จ หลักสูตรได้รับการทดลอง ทดสอบและไว้ใจจากโรงเรียนทั่วโลก การจัดสอบระหว่างประเทศของเคมบริดจ์ (Cambridge International Examinations - CIE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ให้บริการการสอบวัดผลแก่นักเรียนที่อยู่นอกประเทศอังกฤษ ซึ่งได้มีการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัติที่หลากหลายระดับเป็นเวลาอย่างน้อย 150 ปี

วิชาสำหรับนักเรียน ระดับ Key Stage 4ถึง IGCSE

 • English•ภาษาอังกฤษ
 • Maths•คณิตศาสตร์
 • Biology•ชีววิทยา
 • Chemistry•เคมี
 • Physics•ฟิสิกส์
 • History ประวัติศาสตร์
 • Geography ภูมิศาสตร์
 • ICT (Information and Communication Technology) (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 • Design Technology เทคโนโลยีการออกแบบ
 • Business Studies วิชาธุรกิจ
 • PE (Physical Education) พลศึกษา
 • Art ศิลปะ

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ได้รับใบอนุญาตและรับรองอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ให้จัดการสอบ IGCSEรวมถึงวิชาที่ไม่มีในหลักสูตรของเรา

Sixth Form

หลักสูตร Cambridge International A Level มีความยืดหยุ่นและให้อิสระ แก่บุตรหลานของท่าน เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น โดยทั่วไป Cambridge International A Level เป็นหลักสูตรสองปี ส่วน Cambridge International AS Level เป็นหลักสูตรหนึ่งปี บางรายวิชา นักเรียนสามารถเริ่มเรียนจาก Cambridge International AS Level แล้วต่อเนื่องไปเป็น Cambridge International A Level ได้ การเรียนหลักสูตร Cambridge International AS Levels ควบคู่ไปกับ หลักสูตร Cambridge International A Levels ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ ได้กว้างขวางขึ้น

คุณวุฒิ Cambridge International AS และ A Level ได้ รับการยอม รับจาก UCAS มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และสถาบันในต่างประเทศ ว่ามีมาตรฐานและการให้คะแนนเหมือนกับ AS และ A Level ที่นักเรียนในสหราชอาณาจักรสอบ นักเรียสามารถใช้ Cambridge International AS และ A Level เพื่อเข้าสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั่วโลกได้ โดยการออกเกรดจาก Cambridge International A Level คือ A-E และ A จะสูงที่สุด ส่วนเกรดที่ได้รับจาก Cambridge International ASจะไม่มี เกรด A *

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรายงานแสดงความก้าวหน้าของ Sixth Form สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

“มีคุณภาพของหลักสูตรที่ดี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับนักเรียนในการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านของตนเองและพัฒนาทักษะที่สำคัญเช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นอิสร ะความยืดหยุ่นและความมั่นใจในตนเอง “รายงานการรับรองระบบการศึกษา จาก Education Development Trust (EDT) มิถุนายน พ.ศ. 2560


Curriculum Booklets


Sixth Form

Cambridge International A Levels typically take two years to complete and offer a flexible course of study. At HeadStart we currently have over 12 subjects to choose from with many combinations available. Cambridge International AS Levels have half the content of the corresponding Cambridge International A Level and may be completed in one year. Students can complete Cambridge International AS Level as a qualification in its own right, or as a stage on the way to a full Cambridge International A Level. Students can study Cambridge International AS Level alongside other Cambridge International A Level subjects to increase breadth in the curriculum and build further knowledge and understanding. Cambridge International AS & A Levels are recognised by UCAS and universities in the UK and overseas as equivalent, grade for grade, with UK AS and A Levels. Passing grades for Cambridge International A Levels are A–E, with A being the highest. There is no A* grade awarded at Cambridge International AS Level. For more information, download the Sixth Form Prospectus shown below.

‘The quality of the curriculum is good. It is very successful in offering wider opportunities for students to develop their particular talents and develop key skills such as teamwork, effective communication, independence, resilience and self-confidence.’ Education Development Trust (EDT) Accreditation Report, June 2017


Textbooks

If you would like to know what textbooks your child will be using throughout the year then please refer to the website posted below for a comprehensive book list for each year group. If you wish to purchase any of these textbooks then please use the title and ISBN code to purchase from any book store. GCE-Ultimate Resource for Cambridge International Examinations

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 41ab60f4 e984 4545 901a 84bb959c87a6Default e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 7e78c1fb 20cf 48b6 972e cdfa61abe4faDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9