Parent Orientation

First day of School

Academy Player/Parent Meeting (football/swimming)

Sports Hall

World Scholars Cup (Global Round)

Manila

Friday Market

Atrium
Youtube Channel

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท โรงเรียนนานาชาติที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการในมาตรฐานระดับสูง จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติของประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดภูเก็ต เปิดรับนักเรียนอายุ 2 – 18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 725 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในรูปแบบโฮมสคูล จนก้าวขึ้นมาเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรางด้านการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 180 ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือเพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ว่า “สร้างแรงบันดาลใจให้รักการเรียนรู้”

ในขณะที่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเติบโตขึ้น และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีอิสระทางความคิด และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการดูแลที่เน้นวิธีการดูแลและอภิบาลแบบครอบครัว โดยมุ่งเน้นสร้างสายสัมพันธ์ที่แข่งแกร่งในทุกครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งจากที่โรงเรียนและที่บ้าน

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทใช้หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักเกณฑ์การสอบวัดผลด้วย โดยการมุ่งเน้นโอกาสทางการสื่อสาร ความร่วมมือ และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมทักษะของอิสระในการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนตลอดจนการนำไปประกอบวิชาชีพ หลักสูตรของเคมบริดจ์สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางวิชาการที่ดีต่อเนื่องมาจากระดับประถมศึกษา คือ ตั้งแต่ Key Stage 3 – 4 ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการเรียนภาษาจึงได้จัดหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทย ภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

สำหรับหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา IGCSE เป็นหลักสูตรที่จัดสอบและออกข้อสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ การสอบวัดผลจะสอบเมื่อจบ Year 11 สำหรับหลักสูตร AS level และ A level ของนักเรียนใน Key Stage 5 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเปิดอาคารโรงเรียนใหม่เมื่อ พ.ศ. 2548 ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และมีอิสระทางความคิด รู้จักการคิดวิเคราะห์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาโดยองค์กรประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ชื่อว่า CfBT จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และในปีเดียวกันโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทได้ผ่านการประกันคุณภาพภายใน“ระดับดีเยี่ยม”จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประเทศไทยรวมทั้งผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกัน

Square 0b09757a ba1e 42b3 ae63 513620e998a3

Adam Drew

Headmaster
[email protected]

Since joining HeadStart International School in August 2014, I have been genuinely impressed by the hard work and commitment of all those involved in making HeadStart a place where students are inspired to have the ‘love of learning’ described in the school’s motto. The school community here is one of the best I have ever-worked with and the positive energy that this creates enables us to achieve so much together. Since our last inspection where the school was rated as a good with a number of outstanding features highlighted, I strongly believe that HeadStart International School is well on the way to becoming one of the best schools in Thailand, providing the highest standards in teaching and learning. As we prepare for the next phase where we hope to gain a solid ‘Outstanding’ rating, the next few years will be a truly exciting time for all those involved. Having had a successful Teaching career in the UK for a number of years and having worked in various different management positions, my wife Amy and I made the decision to move to Thailand in 2012 where I worked at an International School in Bangkok. The opportunity to make a real impact at HeadStart and to help shape the future successes of the school drew me to move to Phuket. On a personal level, I am a keen sportsman and have an interest in many sports both as a spectator or participant. A highlight for me was having a leadership position for Event Services at the London 2012 Olympic Games. I am also keen golfer and compete in many of the regular competitions held here in Phuket and further afield. My wife Amy is a teacher in the Foundation department having joined HeadStart shortly after I did. Since working at HeadStart we have become parents for the first time. Ted Drew was born in April 2018 and is excited to be joining pre-school in this academic year. I look forward to continuing to working with the inspired staff and students and the committed and supportive parents that make up the HeadStart. Together we will ensure that we continue to build on the existing successes of the school and make each academic year even more successful than the last. Please feel free to email me at any time to discuss your ideas on how we can do this together. I look forward to meeting you again as the year progresses!


Headmaster’s Welcome

Let me extend a very warm welcome to our school.

You will find that HeadStart is a community focused school where the successes of our students are built not just around the high academic standards our children reach, but also around the opportunities that they have inside and outside of the classroom, whether they are academically gifted, a keen sportsperson or whether they have artistic flair or performing talent.

The opportunities created at HeadStart are the result of our highly qualified and inspired teachers and coaches and the support that our parents give to our staff and their children on a daily basis. You will often hear me say that the greatest asset of HeadStart is the community body that has come together to ensure that the successes we often speak about, are common place in our school.

HeadStart has been on an incredible journey over the past ten years, and I have seen many changes and significant expansion, both in terms of student number and also physical resources. With these changes have come significant improvements to our facilities throughout the school, and even now we are making further improvements to the school and planning out the next five years of growth and improvement.

In spite of all these changes, examination results and outcomes for students at all levels continue to be excellent with high attainment at both IGCSE and AS level with a number of our students being recognised by Cambridge as achieving the highest marks in the whole of Thailand.

Whether you are an existing member of the HeadStart community, a potential teacher or are a prospective parent or student deciding on where best to enrol, I welcome you to browse through our website and see everything that we have to offer. Of course a website can only give you a glimpse into our programmes. There is so much more to experience so come and visit and see it for yourself! I welcome all of the Phuket community to get a taste for what HeadStart is all about and I look forward to seeing and meeting with you in the future.

Best Wishes

Adam Drew MSc BSc (Hons.) MRSC

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 41ab60f4 e984 4545 901a 84bb959c87a6Default e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 7e78c1fb 20cf 48b6 972e cdfa61abe4fa