En Th

HeadStart International School Phuket

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท โรงเรียนนานาชาติที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการในมาตรฐานระดับสูง จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรนานาชาติของประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดภูเก็ต เปิดรับนักเรียนอายุ 2 – 18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 725 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในรูปแบบโฮมสคูล จนก้าวขึ้นมาเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรางด้านการศึกษาที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 180 ท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือเพื่อมุ่งเน้นให้โรงเรียนประสบความสำเร็จตามพันธกิจที่ว่า “สร้างแรงบันดาลใจให้รักการเรียนรู้”

ในขณะที่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเติบโตขึ้น และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง มีอิสระทางความคิด และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการดูแลที่เน้นวิธีการดูแลและอภิบาลแบบครอบครัว โดยมุ่งเน้นสร้างสายสัมพันธ์ที่แข่งแกร่งในทุกครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ทั้งจากที่โรงเรียนและที่บ้าน

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทใช้หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงหลักเกณฑ์การสอบวัดผลด้วย โดยการมุ่งเน้นโอกาสทางการสื่อสาร ความร่วมมือ และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมทักษะของอิสระในการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนตลอดจนการนำไปประกอบวิชาชีพ หลักสูตรของเคมบริดจ์สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางวิชาการที่ดีต่อเนื่องมาจากระดับประถมศึกษา คือ ตั้งแต่ Key Stage 3 – 4 ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญทางด้านการเรียนภาษาจึงได้จัดหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทย ภาษาไทยสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงภาษาจีนและภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

สำหรับหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา IGCSE เป็นหลักสูตรที่จัดสอบและออกข้อสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ การสอบวัดผลจะสอบเมื่อจบ Year 11 สำหรับหลักสูตร AS level และ A level ของนักเรียนใน Key Stage 5 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการเปิดอาคารโรงเรียนใหม่เมื่อ พ.ศ. 2548 ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และมีอิสระทางความคิด รู้จักการคิดวิเคราะห์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาโดยองค์กรประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ ชื่อว่า CfBT จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และในปีเดียวกันโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทได้ผ่านการประกันคุณภาพภายใน“ระดับดีเยี่ยม”จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประเทศไทยรวมทั้งผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกัน

Key facts
Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6e